അറിയാന്‍

അറിയാത്തതു അറിയാന്‍,സത്യമെന്നു തോന്നുന്നതു പറയാന്‍ പല്ലി ചിലയ്കുമ്പോലെ

Friday, August 11, 2006

ഭാരതീയം1

അമേരിക്കയിലെ പ്രശസ്തമായ ഒരു വിവിധ രാജ്യക്കാര്‍ കുട്ടികളായ പ്രൈമറി സ്കൂള്‍.
വേദി രണ്ടാം ക്ലാസ്സു.
വിഷയം പൊതു വിഞ്ജാനം.
കുട്ടികളുടെ ഉത്സാഹത്തിനായി ഉത്തരം പറഞ്ഞാല്‍ സമ്മാനവും ഉണ്ടു.
ഇന്നത്തെ സമ്മാനമായി ടീച്ചര്‍ നിശ്ചയിച്ചതു 5 ഡോളര്‍ ആണു.
ടീച്ചര്‍ ചോദ്യത്തിലേക്കു കടന്നു.
ലോകത്തിലേക്കും ഏറ്റവും പ്രശസ്തനായ വ്യക്തിത്വം ആരു?
കുട്ടികള്‍ പല ഉത്തരങ്ങളും പറഞ്ഞു.
ലിങ്കണ്‍,സെന്റ്.ആന്‍ഡ്രൂസ്,മഹാത്മഗാന്ധി............
ടീ‍ച്ചര്‍ ഒന്നിനോടും യോജിച്ചില്ല.
നരേന്ദ്രന്‍ കൈ പൊക്കി വിളിച്ചു പറഞ്ഞു.
Teacher i knows...
നരേന്ദ്രന്‍ ഗുജറാത്തില്‍ നിന്നാണു.
ടീച്ചര്‍ അവന്റെ അടൂത്തേക്കു വന്നു.
Jesus Christ--അവന്‍ ഉത്തരം പറഞ്ഞു.
ടീച്ചറിനു സന്തോഷമായി,ശരിയായ ഉത്തരം.ടീച്ചര്‍ അവനു 5 ഡോളര്‍ കൊടുത്തു.
നീ ഗുജറാത്തില്‍ നിന്നാണു.എന്നിട്ടും നീ ശരിയായ ഉത്തരം പറഞ്ഞു?
അവന്റെ ഉത്തരം ഇതായിരുന്നു.
In my heart I knows the most famous Personality in world is 'Lord Krishna'
BUT BUISINESS IS BUISINESS


****ഒരു സുഹ്രുത്തിനോടും കടപ്പാടു***

4 Comments:

Post a Comment

<< Home