അറിയാന്‍

അറിയാത്തതു അറിയാന്‍,സത്യമെന്നു തോന്നുന്നതു പറയാന്‍ പല്ലി ചിലയ്കുമ്പോലെ

Friday, September 01, 2006

വിക്രുതിക്കുട്ടന്‍--പുകവലി ആരോഗ്യത്തിനു ഹാനികരം.,

0 Comments:

Post a Comment

<< Home