അറിയാന്‍

അറിയാത്തതു അറിയാന്‍,സത്യമെന്നു തോന്നുന്നതു പറയാന്‍ പല്ലി ചിലയ്കുമ്പോലെ

Sunday, September 17, 2006

ഇനി ഞാനൊന്നു രുചിക്കട്ടെ

2 Comments:

 • At 1:34 PM, Blogger അനംഗാരി said…

  ഞാന്‍ ആ‍ദ്യം കരുതി അതു പല്ലിയാണെന്ന്. പിന്നല്ലേ..അണ്ണാ കലക്കി.

   
 • At 1:40 PM, Blogger ഉമ്മര് ഇരിയ said…

  ഇതെവിടെന്ന അടിച്ചുമാറ്റിയത്.
  അണ്ണാനും വേണം പ്ലാച്ചിമട.

   

Post a Comment

<< Home